icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Algemene (spel) voorwaarden Cadeau Festival Surhuisterveen 2017

1. De aanbieder van de activiteiten/promotionele kansspelen zijn de deelnemende winkeliers in Surhuisterveen in samenwerking met de H&I Surhuisterveen, hierna te noemen organisatie. De deelnemende winkeliers staan duidelijk vermeld in alle uitingen. Zij behouden zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment correcties en/of wijzigingen aan te brengen in deze actie of onderdelen van de site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wenselijk of noodzakelijk wordt geacht.

2. Ondanks de uiterste zorg die besteed is aan de betrouwbaarheid en actualiteit van het Cadeau Festival Surhuisterveen is de organisatie niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden. Aan de informatie op de advertenties die geplaatst gaan worden onder het kopje Cadeau Festival Surhuisterveen dan wel de informatie in de e-mail, nieuwsbrieven, berichten op/via de sociale media of welke uitingen dan ook kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Het doel van (promotionele) acties is het promoten/onder de aandacht brengen van het dorp Surhuisterveen als actief koopdorp, door als collectief gezamenlijk activiteiten te ontplooien tijdens een bepaalde periode c.q. doormiddel van gezamenlijk te adverteren onder de noemer “Cadeau Festival Surhuisterveen” en daarmee gebruik te maken van o.a. promotionele kansspelen door middel van het verstrekken van cadeaus aan deelnemers die deze cadeaus rechtmatig gewonnen hebben. 

4. Cadeaus die onder de noemer van het Cadeau Festival Surhuisterveen verstrekt worden, worden mogelijk gemaakt door gelden vanuit de deelnemende winkeliers danwel cadeaus (rechtstreeks) door de winkeliers beschikbaar gesteld. Deze gelden worden tevens aangewend om aanvullende cadeaus aan te schaffen en het project middels een mediaplan te vermarkten. Tevens zijn er door derden gelden en cadeaus beschikbaar gesteld met als doel deze in te zetten voor deze activiteit. Uitwerking budget onder kopje totale waarde en budget

Deelname

5. Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze voorwaarden en stemmen door deelname aan het promotionele kansspel in met de voorwaarden genoemd in deze actievoorwaarden.
6. Voor deelname aan het promotionele kansspel worden geen extra kosten of communicatiekosten berekend. Deze zijn volledig voor rekening van de organisatie.
7. De deelnemer garandeert dat de door hem/haar persoonlijk opgegeven gegevens voor acties als onderdeel van het Cadeau Festival Surhuisterveen correct, up-to-date en volledig zijn. De verantwoordelijkheid voor het duidelijk en leesbaar inleveren ligt bij de deelnemer.
8. De deelnemer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult.
9. De deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn om aan deze actie te kunnen deelnemen.
10. De organisatie die de activiteiten organiseert die vallen onder het kopje “Cadeau Festival Surhuisterveen” zijn gebonden aan de inhoud van deze voorwaarden.
11. Door deelname aan welke actie dan ook vallende onder het kopje “Cadeau Festival Surhuisterveen” en/of het promotionele kansspel wordt toestemming verleend aan de organisatie om informatie van deelnemer te gebruiken in het kader van marketingactiviteiten. Bij ieder communicatiemoment is een mogelijkheid opgenomen om deze toestemming permanent in te trekken.
12. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de organisatie en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens van de deelnemers worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
13. De actieperiode geldt zoals aangegeven in alle mogelijke communicatie, maar in beginsel van 29 mei 2017 tm 22 juli 2017, met de mogelijkheid dit te verlengen.

Speelwijze

14. Er vallen meerdere soorten activiteiten/kansspelen onder de noemer Cadeau Festival Surhuisterveen.

14.1 Het mechanisme van Cadeau Festival Surhuisterveen houdt primair in dat bij aankoop/boodschappen doen bij een deelnemende winkel de consument gelijk kans maakt op een cadeau, waarbij de aankoop het primaire middel is om aan deze activiteit mee te doen. Bij aankoop bij een deelnemende winkel kan er dus kans gemaakt worden op een cadeau. Notaris Mook, handelend onder de naam “Mook de Notaris” uit Surhuisterveen heeft bepaald welk cadeau in welke winkel uitgegeven kan worden en op welk moment. De notaris neemt op de desbetreffende tijd contact op met de winkel, waarbij degene die op dat moment als laatste heeft afgerekend de winnaar is. De cadeaus worden uitgedeeld door middel van vouchers die op dat moment door de winnaar in ontvangst wordt genomen, en bij de deelnemende winkelier tot aan de datum op de voucher moeten worden verzilverd. Na deze datum hebben de vouchers geen waarde meer en kan deelnemer vanaf deze voucher geen rechten meer ontlenen.
14.2 Andere acties kunnen zijn dat bij het winnen van een cadeau vooraf gegevens ingeleverd moeten worden, bijvoorbeeld door een kassabon met gegevens in te leveren, om achteraf hieruit een winnaar en een prijs door Notaris Mook te trekken.

15. Een deelnemer aan welke activiteit en/of promotionele kansspel is een ieder die een cadeau aanvaart en/of die zijn of haar gegevens (NAW) op de daarvoor beoogde plek bij een andere activiteit ter beschikking stelt. Bij aanvaarding van een cadeau gaat deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden.
16. Aanvullende spelregels anders dan de actie beschreven onder Speelwijze paragraaf 1 en 2 worden in de uitingen van Cadeau Festival Surhuisterveen meegenomen en zijn daarmee gelijk onderdeel van de algemene voorwaarden.
17. Iedereen kan zo vaak deelnemen als hij of zij wil.

Vaststelling en trekking Winnaars

18. De winnaar van de cadeaus die vallen onder de kopje Speelwijze paragraaf 1 worden dus direct geïnformeerd. De cadeaus zijn niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar aan andere rechtspersonen.
19. Bij de winnaars van de cadeaus die vallen onder kopje Speelwijze paragraaf 2 worden de winnaars op een later moment door de notaris getrokken en daarna geïnformeerd. De winnaar dient zich binnen 7 dagen na bekendmaking van de trekking bij de desbetreffende winkelier vermeld op de voucher te melden om het cadeau te ontvangen.
20. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Totale waarde en budget

21. Organisatie verplicht zich om vanuit de gedragscode de totale waarde en aantal van de weg te geven cadeaus in kaart te brengen. Vanuit de geest van de opzet en doel van de activiteiten is het noodzakelijk om vooraf niet alle cadeaus al duidelijk te hebben, omdat de organisatie als doel heeft met de activiteiten zoveel mogelijk traffic naar het dorp te generen, en gedurende de actie de mogelijkheid wil hebben om de actie extra kracht bij te zetten door middel van grotere/duurdere cadeaus en de frequentie van het aantal cadeaus kan opvoeren. Gelden beschikbaar gesteld om direct in te zetten voor kopen van cadeaus en het inzetten van het mediaplan hebben bij aanvang actie een waarde van euro 56750. 

Budget

Bijdragen in geld

€        35.000

Bijdragen in cadeaus

€        21.750

Totale inkomsten

€        56.750

   

Beschikbare cadeaus (waarde in geld)

€        30.750

Reservering kansspelbelasting

€          5.000

Marketing

€        17.500

Reclamemateriaal

€             500

Onvoorziene uitgaven

€          3.000

Totale uitgaven

€        56.750


Publicatie

22. Door deelname aan deze actie verleent de winnaar toestemming om zijn/haar naam voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.

Cadeaus

23. Deelnemers maken kans op de cadeaus zoals bekend bij de Notaris. Omdat een verrassingseffect een zeer essentieel onderdeel van deze activiteit is, worden de te winnen cadeaus vooraf niet gepubliceerd. De notaris ziet er op toe dat uitingen zo veel mogelijk in lijn zijn met de te winnen cadeaus.

Aansprakelijkheid

24. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende schade.
25. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te keren cadeaus.
26. De organisatie verleent geen garanties/verzekeringen op de te verstrekken cadeaus.
27. Indien een prijs wordt uitgereikt aan iemand die het cadeau opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.

Slotbepaling

28. Op deze actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing.
29. Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.
30. De organisatie behoudt zich het recht voor om inzendingen en deelnames die haar frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen van deelname uit te sluiten.
31. De organisatie behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
32. Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd danwel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie.
33. Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.
34. Eventuele vragen of klachten over deze actie kunt u richten per mail naar
cadeaufestvial@hotmail.com Adres en organisatie is per brief te bereiken: H&I Surhuisterveen 

“Ik hoefde alleen maar wat suiker te halen bij Jumbo. En voordat ik het wist had ik opeens een waardecheque van 100 euro in mijn handen.”

Jan - Opeinde

“‘Eigenlijk is het vreemd dat we als niet-winkelier meedoen aan een dergelijke winkelactie. Echter omdat het belangrijk is dat we Koopcentrum Surhuisterveen en de regio op de kaart blijven zetten, dragen wij graag ons steentje bij!’”

Ronnie van der Veen - Van der Velde & Hoen makelaardij o.z.

“Het Cadeau Festival is een geweldige manier om Surhuisterveen op de kaart te zetten en het zorgt voor mooie onderlinge verbinding. We doen dan ook heel graag mee!”

Ytzen Borger - Borger Tegels & Sanitair

“'Gisteren was het vissen niets, maar vandaag heb ik een mooie vangst!'”

Dhr. W. Herder - Winkelwinnaar bij Hengelsport Land Surhuisterveen